Program

Abrahams barn

av Svein Tindberg

Svein Tindberg i Abrahams Barn

Det Norske Teatret

Meir enn nokon gong blir det i det offentlege ordskiftet mana til forsoning, forståing og auka kunnskap om ulike levesett, verdiar og religionar.

Svein Tindberg har gjennom dei siste 20 åra arbeidd med teaterstykke med religiøs tematikk. No blir det meir enn nokon gong mana til forsoning, forståing og auka kunnskap om ulike levesett, verdiar og religionar. I Abrahams barn framhevar Tindberg dei verdiane som femnar om og sameiner alle truande i dei tre store verdsreligionane – jødedommen, islam og kristendommen. Det Norske Teatret trur tida ikkje er over for å finne saman i interessa for kulturkonfliktar, parallellar, for dei lange tankerekkjene og for ei innføring i religionar vi kanskje ikkje visste hadde så mykje til felles. Svein Tindbergs forteljarkunst har gitt meir enn 90 000 publikummarar gleda over å finne eit fellesskap i ei verd der polariseringa mellom religionane blir stadig sterkare.

I dagens Europa, liksom i Midtausten, lever jødar, kristne og muslimar tett innpå kvarandre. Det muslimske nærveret i Vest-Europa er av relativt ny dato. Men både jødedom og islam har frå gammalt vore ein integrert del av det elles kristne Europa. I Spania, på Balkan og i delar av Aust-Europa har islam til tider vore den dominerande makta, og jødane og dei kristne har levd som minoritetar. I nyare tid har situasjonen for det meste vore omvendt. I dag lever fleire og fleire muslimar som minoritetar i eit Europa som er grunnleggjande prega av kristen kulturarv, der fleirtalet reknar seg som kristne.

Sameksistensen mellom Abrahams barn har vore konfliktfylt. Men historia om jødar, kristne og muslimar er noko mykje meir. Det er også historia om ein fruktbar kulturell, intellektuell og åndeleg vekselverknad, der dei tre religionane har blitt rikare ved å leve tett innpå kvarandre.

- Å lage ei sceneforteljing om ein av grunnsteinane i den menneskeskapte kulturen, kan verke uoverkommeleg, seier Svein Tindberg om arbeidet sitt med desse tekstane. - Men på den andre sida er det ikkje så komplisert som vi vil ha det til. Dette er gode historier! Mi oppgåve er å fortelje ei god historie, med glimt i auget. Eg håpar publikum går ut med eit smil om munnen, men òg med noko meir kunnskap. Vi må vite litt om kvarandre om vi skal kunne bu saman. Må vi ikkje?

Se opptak av forestillingen på Det Norske Teatrets facebookside 

Les mer på Det Norske Teatrets nettsider

  • Med Svein Tindberg
  • Regi Kjetil Bang-Hansen
  • Scenografi John-Kristian Alsaker
  • Lysdesign Ola Bråten
  • Dramaturg og omsetjing Ola E. Bø